Bacówka pod Dzikowcem na wynajem

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach zaprasza do składania ofert na wynajem budynku tzw. Bacówki na zboczu góry Dzikowiec, znajdującej się na terenie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego „DZIKOWIEC” w Boguszowie-Gorcach, przy ul. Sportowej, w celu prowadzenia działalności gastronomicznej (np. bufet, cafeteria).  Okres najmu 3 lata. Oczekiwany termin uruchomienia działalności – lipiec 2022 r.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty na „Formularzu Oferty” wg wzoru załączonego do Regulaminu konkursu (załącznik nr 1) wraz z dokumentami określonymi w Regulaminie. Regulamin konkursu wraz z załącznikami – opisem przedmiotu najmu, formularzem oferty, wzorem umowy dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: http://bip.osir-boguszow.eu/index.php?id=278&id2=276

Oferty na najem domku należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „OFERTA NA NAJEM BACÓWKI NA ZBOCZU GÓRY DZIKOWIEC” do dnia 17.05.2021r. (wtorek) do godz. 14.00 w siedzibie OSIR w Boguszowie Gorcach, 58 371 Boguszów-Gorce, ul. Olimpijska 1 (sekretariat II p.), oferty dostarczone po terminie nie zostaną rozpatrzone.

Oferent winien przed złożeniem oferty dokonać oględzin obiektu. Pomieszczenia można oglądać w dniach od 9.05. do 13.05.2021r. (poniedziałek-piątek) w godzinach 8-14, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod nr 880-736-210.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 74 844-03-05 (sprawy organizacyjne), 880-736-210 (sprawy techniczne).

Skip to content