ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY ZORGANIZOWANEGO TERENU NARCIARSKIEGO OŚRODKA SPORTOWO-REKREACYJNEGO „DZIKOWIEC” W BOGUSZOWIE-GORCACH,

W ZWIĄZKU Z OBOWIĄZYWANIEM STANU EPIDEMII SARS-CoV-2,

§1 

 1. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego, dotyczącymi funkcjonowania zorganizowanych terenów narciarskich, stacji turystyczno-narciarskich lub usług związanych z funkcjonowaniem kolei linowych lub wyciągów narciarskich wprowadza się zasady korzystania z infrastruktury Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach („OSR Dzikowiec”, lub „ośrodek”) na czas trwania epidemii SARS-CoV-2. Celem wprowadzenia zasad jest zapewnienie bezpieczeństwa epidemicznego obsłudze i wszystkim klientom/gościom ośrodka.
 2. Zasady mogą zostać zawieszone na czas nieokreślony ze względu na wprowadzenie szczególnych obostrzeń w związku ze zwalczaniem epidemii SARS-CoV-2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach internetowych gis.gov.pl lub gov.pl/web/koronawirus, a także obowiązujących przepisów prawa.

§2

Na terenie OSR Dzikowiec obowiązują nadrzędne zasady bezpieczeństwa i higieny:

 1. Zasłanianie ust i nosa maseczką lub chustą na całym ośrodku, w szczególności na wyciągach i w kolejkach do nich, stokach oraz wszystkich pomieszczeniach zamkniętych.
 2. Zachowanie dystansu społecznego (min. 1,5 metra) pomiędzy gośćmi/klientami ośrodka.
 3. Dezynfekcja rąk i możliwie ich jak najczęstsze mycie.
 4. Unikanie podawania dłoni i innych form kontaktu fizycznego.

§3

 1. Warunkiem podstawowym umożliwiającym pracę OSR Dzikowiec w etapie odpowiedzialności i stabilizacji jest zapewnienie przez obsługę aby na terenie ośrodka znajdowała się jednocześnie nie więcej niż jedna osoba na 100 m2 powierzchni dostępnej dla jej użytkowników, z wyłączeniem pracowników obsługi.
 2. Na terenie OSR Dzikowiec powinny znajdować się wyłącznie osoby chcące skorzystać z urządzeń ośrodka. Pozostałe osoby proszone są o opuszczenie terenu stacji, tak aby nie tworzyć nadmiernego zagęszczenia.
 3. Na terenie stacji narciarskiej obowiązują następujące zasady:
  • stacja dolna:
   1. w strefie stacji dolnej każdego z wyciągów obowiązują „korytarze” czyli kierunek kolejki narciarzy do bramek kasowych, z jednoczesnym oznaczeniem odstępów dystansu społecznego;
   2. zarówno w kolejce jak i przy korzystaniu z bramek zależy zachować dystans społeczny. Wyłączone spod tego wymogu są osoby zamieszkujące w jednym gospodarstwie domowym lub wspólnie podróżujące do OSR Dzikowiec.
  • stacja górna:
   1. po dojechaniu do strefy stacji górnej należy w sposób bezpieczny zejść z wyciągu i niezwłocznie opuścić strefę tej stacji,
   2. kasy biletowe:
   3. przy okienku kasowym może znajdować się wyłącznie jedna osoba; odległość pomiędzy każdym oczekującym w kolejce nie może być mniejsza niż 1,5 metra, miejsce oczekiwania na obsługę kasową jest oznakowane,
   4. przed rozpoczęciem transakcji zakupu należy zdezynfekować dłonie środkiem dezynfekcyjnym udostępnionym przez OSR Dzikowiec.
   5. każda osoba podchodząca do kasy biletowej ma obowiązek zasłonić usta i nos , w miarę możliwości całą twarz przy użyciu maseczki, komina lub kominiarki, nie dotyczy to dzieci do lat 4.;
   6. zalecana jest płatność bezgotówkowa.
  • punkty gastronomiczne:
   1. konieczne jest zachowanie 1,5-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce, poprzez zastosowanie widocznych wskazówek (np. stojące znaki).
   2. zakupione, zapakowane produkty żywnościowe należy spożyć w samochodzie – prosimy wcześniej przygotować samochody jako miejsce do konsumpcji posiłków.

 1. W chwili stwierdzenia przez obsługę ośrodka wyczerpania limitu osób korzystających ze wszystkich stref, ma ona prawo wstrzymania sprzedaży karnetów do czasu opuszczenia terenu stacji przez gości kończących jazdę.
 2. Przy każdym punkcie kasowym umieszczono dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk wraz z odpowiednią instrukcją obsługi, sposobu dezynfekcji dłoni.
 3. Obsługa ośrodka dokonuje wielokrotnej w ciągu każdego dnia dezynfekcji toalet, blatów, klamek, terminali płatniczych i innych powierzchni i urządzeń, z których korzystają goście ośrodka.
 4. Personel OSR Dzikowiec wyposażony jest w środki ochrony indywidualnej i przestrzega obowiązujących zasad w zakresie zakrywania nosa i ust.
 5. Karnety po ich wykorzystaniu i zwrocie do kasy są każdorazowo dezynfekowane.
 6. W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych podobnych do objawów COVID-19, gość może zostać niewpuszczony na teren ośrodka, a będący już na terenie poproszony o jego opuszczenie po poinstruowaniu go o konieczności skorzystania z porady medycznej lub wezwania służb medycznych pod nr telefonu 112.
 7. Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/stoki-narciarskie

§4

Wszelkie zmiany dotyczące korzystania z obiektu OSR Dzikowiec, które będą wynikać ze zmian legislacyjnych, będą wprowadzane w formie pisemnej, jako aneks do niniejszych zasad.

Skip to content