INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – MONITORING WIZYJNY w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informuję, że:

1. TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Dyrektor

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach

ul. Olimpijska 1

58-371 Boguszów-Gorce

2. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z Administratorem można skontaktować się tel. 074 – 844 03 05 pod adresem e-mail: biuro@osir-boguszow.eu lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się tel. nr 791 486 642, poprzez adres e-mail: biurobhpwalbrzych@gmail.com lub pisemnie na adres Administratora.

4. CEL PRZETWARZANIA DANYCH I PODSTAWA PRAWNA

Państwa dane osobowe przetwarzane są poprzez rejestrację zdarzeń, w celu:

1) zapewnienia bezpieczeństwa interesantów, pracowników oraz ochrony mienia OSiR
w Boguszowie-Gorcach,

2) kontroli prawidłowości realizacji nadzoru nad pracownikami oraz mieniem pozostającym w dyspozycji OsiR w Boguszowie-Gorcach,

3) zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Dyrektora OSiR na szkodę,

4) zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikom narzędzi pracy.

5. ODBIORCY DANYCH

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych do realizacji celów opisanych w pkt. 4 mogą być przekazywane odbiorcom danych:

  1. organom władzy państwowej i samorządowej w zakresie wymaganym przepisami prawa, wynikającym z zadań statutowych Administratora danych,

  2. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura, Urząd Skarbowy, komornik sądowy.

6. OKRES PRZECHOWYWANIA

Dane osobowe w postaci zapisu wizerunku będą przechowywane przez okres 3 miesięcy.

7. PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

8. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

W przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.